Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.12.2015 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
282015
21.60 UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
02.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
Notebook, interaktívna tabuľa, reproduktory - dar
272015
2,201.28 Slovenská republika - CVTI
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
detail
25.11.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
262015
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
013 05 Belá č. súp. 590
detail
20.11.2015 Zmluva o dielo č. 06/2015
Oprava budovy Materskej školy Lysica
252015
8,118.00 TOMASTAV s. r. o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
02.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lysica
242015
24.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
detail
16.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Nakladanie s odpadmi z obalov
232015
1.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
06.10.2015 Darovacia zmluva
2% z daní z príjmov na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
222015
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
17.09.2015 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
212015
2,162.93 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.09.2015 Zámenná zmluva
Zámena pozemkov časti parcely č. 2215/1 a 363/1
202015
0.00 Mária Vestenická, Miroslav Franek
Lysica 214
detail
07.09.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie 5 ks kontajnerov na komunálny odpad
192015
1,250.00 Peter Kurňava
Strmá 10, 917 01 Trnava
detail
31.08.2015 Zmluva o dielo 5/2015
Zateplenie budovy MŠ
182015
28,641.12 Tomastav, s.r.o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
13.07.2015 Zmluva o poskytovaní údajov
Poskytovanie údajov o samostatne hospodáriacich roľníkoch
172015
1.00 Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
A.Bernoláka 53, 010 01 Žilina
detail
07.07.2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014
162015
400.00 Ing. Blažeková Viera
Dlhé Pole, 013 32, Stolečné 933
detail
03.07.2015 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby na 2. polrok 2015
152015
10.80 UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
28.05.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie časti pozemku parc.č. 58/2
142015
686.40 Syptáková Anna, Babiš Emil
Turie č. 222, 013 12
detail
20.05.2015 Zmluva o spolupráci
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ a ZŠ
132015
1.00 Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
20.04.2015 Kúpno predajná zmluva
Predaj časti pozemkov parc.č. 2210/1, 602/2 a odkúpenie časti pozemku 613/2
122015
1.12 Ernest Holienka a Zuzana Holienková, rod. Hrušková
013 05 Lysica č. súp. 182
detail
01.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba
112015
1.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
25.03.2015 Kúpna zmluva
Potraviny ŠJ
102015
1.00 Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín
Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
19.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na rekonštrukciu autobusovej zastávky
92015
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
10.03.2015 Zmluva o spolupráci - spravovanie 2% z dane z príjmov

72015
1.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
10.03.2015 Mandátna zmluva
Služby v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska
82015
80.00 Ingstav Žilina, s.r.o.
Republiky 34, 010 01 Žilina
detail
02.03.2015 Zmluva o spolupráci
Daň z príjmu - 2 % - poukazovanie financií Nadácii
62015
1.00 Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.02.2015 Zmluva o reklame
Zverejnenie informácií o obci na internetovej stránke
52015
120.00 Profesionálny register s. r. o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
detail
11.02.2015 Zmluva o dielo
Výmena svietidiel v ZŠ Lysica
42015
3,906.74 Peter Krištofík
B.S.Timravy 948/5, 010 01 Žilina
detail
03.02.2015 Darovacia zmluva
Darovanie pozemkov pod miestnu komunikáciu - p.č. 599/3, 600/2, 600/3
32015
1.00 Pavlína Feketeová
Bratislava
detail
27.01.2015 Dohoda č. 14/AC/2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody - občania v hmotnej núdzi
22015
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.01.2015 Poistná zmluva
Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov
1
18.00 Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail