Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.12.2013 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby
16
18.00 UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
detail
17.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
Záujmové vzdelávanie detí - CVČ
15
5.17 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
detail
09.12.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Vykonanie auditu za rok 2012
14
400.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
02.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba miestnych komunikácií
13
28.90 Belské Služby, s.r.o.
Oslobodenia 183
detail
29.11.2013 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zapožičanie didaktickej techniky
12
0.00 Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
detail
14.11.2013 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Kuchynský odpad zo školskej jedálne
11
15.00 EkoOil/Slovakia, s.r.o.
Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
detail
28.10.2013 Zmluva o dielo
dodávka a montážkamerového systému pre účely monitoringu VP
10
4,133.80 CEBA Žilina, s.r.o.
Puškinova 2182/1, 01001 Žilina
detail
19.09.2013 Darovacia zmluva
Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 2075,99 € MŠ
7
2,075.99 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
19.09.2013 Darovacia zmluva
Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 545,91 € ZŠ
8
545.91 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 01001 Žilina
detail
19.09.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva na základe uznesenia obecného zast. pre Centrum voľ.času
9
186.12 Obec Belá
Oslobodenia 183, 01305 Belá
detail
27.08.2013 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269Obch.zákonníka
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.Obchod.zákon.
6
1.00 Milan Delinčák-Bukov, veľkoobchod - Ovocie a zelenina
Horelica 108, PSČ 02201 Čadca
detail
05.08.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR
Tajomstvá kníh - rozšírenie knižného fondu obecnej knižnice
5
500.00 Ministerťstvo kultúry SR
Námestie SNP č- 33, 8123 31 Bratislava 31
detail
24.07.2013 Zmluva č. 18/ZA/2013 o poskutnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpôečenie úloh prevencie kriminality
" Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému ako prevencie proti kriminalite
4
3,000.00 Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 01040
detail
02.05.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na CVČ
3
108.54 CVC Varin
Stefanikova 431
detail
16.04.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 51 Obč. zákonníka
Dotácia z vlastných príjmov ŽSK
2
1,250.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail