Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
13.11.2018 Zmluva o pripojení
Zaradenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
212018
1.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
09.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia zo ŠR na akciu Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
202018
21,409.94 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
detail
08.11.2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Veľkoobjemový kontajner 3 ks, plastové nádoby na sklo 4 ks, na plasty 6 ks, vrecia
192018
1.00 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
Námestie sv. Floriána 1, 013 01 Varín
detail
06.11.2018 Kúpna zmluva
Kúpa pozemku parc. č. 369/3
182018
999.00 Anna Bučeková
S.Chalúpku 844/12, 013 03 Varín
detail
10.10.2018 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
162018
1,189.52 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
09.10.2018 Darovacia zmluvy
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
152018
2,149.85 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
06.09.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby Bezkriedy Plus
142018
1.00 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
detail
14.08.2018 Zmluva o poskytnutí služieb
Audit účtovnej závierky obce Lysica za rok 2017
132018
600.00 Ing. Marián Petrovič, číslo licencie SKAU č. 711
Partizánska 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04555
Finančné prost. na realizáciu projektu "Kniha vonia ako chlebík"
122018
1,000.00 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Btarislava-Staré Mesto
Cukrová 14, 811 08 Btarislava-Staré Mesto
detail
30.07.2018 Zmluva o dielo
Výmena radiátorov v MŠ a školskej jedálni-rekonštrukcia a modernizácia
112018
12,580.00 Lukáš Štaffen
Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
detail
02.07.2018 Zmluva o spolupráci
2% zaplatenej dane z príjmu
102018
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 02 Žilina
detail
14.05.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Výkon funkcie zodpovednej osoby
92018
1.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
22.03.2018 Odpady z obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
82018
0.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
20.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO
62018
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
20.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20150401b
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezbečnotechnickej služby
72018
1.00 Benmar, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
15.02.2018 Kúpna zmluva
Predaj pozemku parc. č. CKN 60/2 a 60/3
52018
1.00 UPS Lysica
013 05 Lysica č. súp. 138
detail
14.02.2018 Rámcová kúpna zmluva
Dojednania ohľadom čiastkových (realizačných) kúpnych zmlúv
32018
1.00 ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6, 974 72 Banská Bystrica
detail
14.02.2018 Zmluva o spolupráci
Podiel z dane z príjmov
42018
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
06.02.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. ST18_028
Poskytnutie grantu na projekt "Knižka vonia inak ako počítač"
22018
800.00 Nadácia Pontis-nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
16.01.2018 Zmluva č. 1738 2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva
Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica, stoka J1-1 a stoka J1-2
12018
1.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
29.12.2017 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov na r. 2018
252017
32.16 Union Poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
19.12.2017 Zmluva o poskytnutí služieb
Audit účtovnej závierky obce Lysica k 31.12.2016
242017
600.00 Ing. Marián Petrovič, č.licencie: SKAU č. 711
Partizáncka 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
20.11.2017 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúr a podpora vzdelávania - 2%
232017
268.52 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
222017
0.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Belá č. 590, 013 05
detail
15.11.2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky
Verejná zbierka pre nadáciu Hodina deťom
212017
0.00 Nadácia pre deti Slovenka
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
detail
03.10.2017 Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
202017
1.00 MP Profit PB, s. r. o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
19.09.2017 Darovacia zmluva
Darovanie finančnej čiastky materskej škole z 2% z daní
192017
2,329.79 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- OÚ, dom smútku
152017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- základná škola
162017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- materská škola
172017
1.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
14.09.2017 Darovacia zmluva
Darovanie finančnej čiastky základnej škole z 2% z daní
182017
933.34 Nadácia Spoločne pre regioón
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
21.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/VP/1
Rekonštrukcia autobusových zastávok
142017
1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
29.06.2017 Kúpna zmluva
Predaj pozemku parc. č. 943/2
0
1.00 Urbárske pozemkové spoločenstvo
Lysica 138
detail
22.06.2017 Zmluvy o poskytovaní dopravných služieb
Vývoz dopadu, preprava osôb
132017
1.00 CAMPING Belá s. r. o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu, zabezpečenie servisu techniky požiarneho motorového vozidla
122017
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
23.05.2017 Zmluva o spolupráci
Poskytovanie 2% z daní
102017
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
23.05.2017 Zmluva o spolupráci
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti ZŠ a MŠ
112017
1.00 Milan Delinčák - BUKOV veľkoobchod
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
28.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia ŽSK v rámci programu ŠPORT
92017
1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
27.04.2017 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
82017
18.09 UNION POISŤOVŇA, a.s.
Bajkalská 29, 813 60 Bratislava
detail
28.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Verejná služba na využívanie telefónneho čísla
62017
14.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
28.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Verejná služba na využívanie telefónneho čísla
72017
49.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
13.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Lysica-01
Využívanie mapového portálu
52017
240.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
20.02.2017 Zmluva o pedagogickej praxi
Pedagogická prax absolventa UMB v ZŠ
42017
1.00 Univerzita Mateja Bela
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
detail
17.02.2017 Zmluva o pedagogickej praxi
Prax absolventky fakulty v MŠ
32017
1.00 Univerzita Mateja Bela
Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica
detail
30.01.2017 Mandátna zmluva
Verejné obstarávanie na "Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica"
22017
1,500.00 JUDr. Elena Sivová
Obilná 489/10, 900 27 Bernolákovo
detail
18.01.2017 Darovacia zmluva
Podp347,46ora a rozvoj teleskej kultúry a podpora vzdelávania
12017
347.46 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
29.11.2016 Dodatok č. 1 k ZoD
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica
242016
1.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
11.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2016
Zmena termínu dokončenia stavby
232016
1.00 SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
10.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
222016
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Belá č. 590, 013 05
detail
25.10.2016 Zmluva o dielo
Úprava koryta a brehov vodného toku
212016
6,965.09 GAL CONSULTING, s.r.o.
Hálkova 45, 010 01 Žilina
detail
20.10.2016 Zmluva o prevode nehnuteľností
Nové usporiadanie spoločného dvora
202016
1.00 Anna Hriníková a spol.
01305 Lysica č. 75
detail
19.10.2016 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania, 2% z daní
192016
2,782.73 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.10.2016 Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
2 % z daní
182016
549.66 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
05.10.2016 Zmluva č. 676/2016 o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy
Dohoda o budúcom dočasnom užívaní novovybudovanej verej.kanalizácie
162016
3.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
09.09.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účt.závierky,súlad hospodárenia obce,súlad výročnej správy s účt.závierkou
152016
500.00 Ing. Viera Blažeková, číslo licencie SKAU 196
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
30.08.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
Využívanie softvérového produktu mOBEC
142016
120.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
29.07.2016 Mandátna zmluva
Výkon činnosti technického dozoru
132016
120.00 M-Stav Servis, s.r.o.
018 56 Červený Kameň 291
detail
27.07.2016 Kúpna zmluva
Predaj pozemku
122016
800.00 Michal Púček
01305 Lysica č. súp. 56
detail
27.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania odpadov z obalov
Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi
112016
1.00 Natur Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
23.06.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dotácia na akciu "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
92016
150.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
23.06.2016 Zmluva o dielo č. 09/2016
Zhotovenie diela "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
102016
107,800.00 Skládky a odpad, s.r.o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
01.06.2016 zmluva na vyhotovenie diela: rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
82016
107,766.53 Ing. Anton Poliček
018 15 Prečín 269
detail
15.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
72016
1,250.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
13.04.2016 Zmluva o spolupráci
Ovocný program pre deti ZŠ
62016
1.00 Milan Delinčák - Bukov
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
31.03.2016 Zmluva o spolupráci
2 % z daní
52016
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
22.03.2016 Zmluva o spolupráci
Darovanie 2% zaplatenej dane
42016
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na DHZ
22016
700.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
23.02.2016 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti-zahŕňa poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti
32016
7,200.00 MO Profit PB, s. r. o.
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
17.02.2016 Zmluva o obstaraní zájazdu
Škola v prírode pre deti ZŠ
12016
3,790.00 CK Slniečko, spol. s r.o.
Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín
detail
22.12.2015 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
282015
21.60 UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
02.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
Notebook, interaktívna tabuľa, reproduktory - dar
272015
2,201.28 Slovenská republika - CVTI
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
detail
25.11.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
262015
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
013 05 Belá č. súp. 590
detail
20.11.2015 Zmluva o dielo č. 06/2015
Oprava budovy Materskej školy Lysica
252015
8,118.00 TOMASTAV s. r. o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
02.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lysica
242015
24.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
detail
16.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Nakladanie s odpadmi z obalov
232015
1.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
06.10.2015 Darovacia zmluva
2% z daní z príjmov na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
222015
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
17.09.2015 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
212015
2,162.93 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.09.2015 Zámenná zmluva
Zámena pozemkov časti parcely č. 2215/1 a 363/1
202015
0.00 Mária Vestenická, Miroslav Franek
Lysica 214
detail
07.09.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie 5 ks kontajnerov na komunálny odpad
192015
1,250.00 Peter Kurňava
Strmá 10, 917 01 Trnava
detail
31.08.2015 Zmluva o dielo 5/2015
Zateplenie budovy MŠ
182015
28,641.12 Tomastav, s.r.o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
13.07.2015 Zmluva o poskytovaní údajov
Poskytovanie údajov o samostatne hospodáriacich roľníkoch
172015
1.00 Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
A.Bernoláka 53, 010 01 Žilina
detail
07.07.2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014
162015
400.00 Ing. Blažeková Viera
Dlhé Pole, 013 32, Stolečné 933
detail
03.07.2015 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby na 2. polrok 2015
152015
10.80 UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
28.05.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie časti pozemku parc.č. 58/2
142015
686.40 Syptáková Anna, Babiš Emil
Turie č. 222, 013 12
detail
20.05.2015 Zmluva o spolupráci
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ a ZŠ
132015
1.00 Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
20.04.2015 Kúpno predajná zmluva
Predaj časti pozemkov parc.č. 2210/1, 602/2 a odkúpenie časti pozemku 613/2
122015
1.12 Ernest Holienka a Zuzana Holienková, rod. Hrušková
013 05 Lysica č. súp. 182
detail
01.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba
112015
1.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
25.03.2015 Kúpna zmluva
Potraviny ŠJ
102015
1.00 Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín
Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
19.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na rekonštrukciu autobusovej zastávky
92015
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
10.03.2015 Zmluva o spolupráci - spravovanie 2% z dane z príjmov

72015
1.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
10.03.2015 Mandátna zmluva
Služby v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska
82015
80.00 Ingstav Žilina, s.r.o.
Republiky 34, 010 01 Žilina
detail
02.03.2015 Zmluva o spolupráci
Daň z príjmu - 2 % - poukazovanie financií Nadácii
62015
1.00 Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.02.2015 Zmluva o reklame
Zverejnenie informácií o obci na internetovej stránke
52015
120.00 Profesionálny register s. r. o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
detail
11.02.2015 Zmluva o dielo
Výmena svietidiel v ZŠ Lysica
42015
3,906.74 Peter Krištofík
B.S.Timravy 948/5, 010 01 Žilina
detail
03.02.2015 Darovacia zmluva
Darovanie pozemkov pod miestnu komunikáciu - p.č. 599/3, 600/2, 600/3
32015
1.00 Pavlína Feketeová
Bratislava
detail
27.01.2015 Dohoda č. 14/AC/2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody - občania v hmotnej núdzi
22015
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.01.2015 Poistná zmluva
Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov
1
18.00 Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
15.12.2014 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby
Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v Lysici a osade Chabadovia
32
28.90 Belské služby, s. r. o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
28.10.2014 Darovacia zmluva
Podporaa rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
312014
1,905.89 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.10.2014 Dodatok k zmluve o dielo - bezdrôtový rozhlas
Aktualizácia
302014
1.00 JD Rozhlasy SK, s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
« späť 1 2 ďalej »